TARRAGO SNEAKERS MATT MAKER 125ML/DUNG DỊCH BẢO VỆ MỜ TOP COAT

tarrago-sneakers-matt-maker-125ml-dung-dich-bao-ve-mo-top-coat
410.000 ₫
Chai
TARRAGO
TÂY BAN NHA

1.LẮC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG. 2.PHỦ MỘT LƯỢNG NHỎ DUNG DỊCH BẢO VỆ LÊN MIẾNG BỌT BIỂN MỀM, CHẲNG HẠN NHƯ MIẾNG BỌT BIỂN BÔI THUỐC NHUỘM TARRAGO, HOẶC PHUN BẰNG SÚNG SƠN. 3.TRẢI ĐỀU TRÊN BỀ MẶT. 4.ĐỂ KHÔ 3 PHÚT